Mr. Sheshnath
  • Gorakhpur
  • 0Years
  • recently i given my B.sc 2 nd year exam from DDU gorakhpur University.
Mr. Sheshnath
  • Gorakhpur
  • 0Years
  • recently i finish my B.sc. 2nd year examination from DDU unvercity gorakhpur